Nasze usługi:

Nasze biuro oferuje:

Prowadzenie pełnej księgowości - księgi handlowe

 • opracowanie i wdrażanie zasad rachunkowości, w tym zakładowego planu kont,
 • prowadzenie na postawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych,
 • dokonywanie wyceny aktywów i pasywów,
 • ustalania wyniku finansowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT- rejestr sprzedaży, rejestr zakupu, rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • importu usług,
 • nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS,
 • reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS,
 • przygotowanie informacji o zobowiązaniach podatkowych oraz ZUS.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT- rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupu VAT, rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • wewnatrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • importu usług,
 • nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS
 • przygotowanie informacji o zobowiązaniach podatkowych oraz ZUS.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • prowadzenie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT- rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupu VAT, rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • importu usług,
 • nadzr nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS,
 • przygotowanie informacji o zobowiązaniach podatkowych oraz ZUS.

Karta podatkowa

 • prowadzenie ewidencji,
 • przygotowywanie informacji o zobowiązaniach podatkowych oaz ZUS.

Kadry i płace

 • prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
 • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,
 • pomoc o wyborze formy zatrudnienia pracownika- umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło,
 • rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu prac,
 • wyliczanie przysługujących urlopów oraz innych świadczeń pracowniczych,
 • naliczanie wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzanie i rozliczanie list płac,
 • sporządzanie rocznych deklaracji o dochodach pracowników PIT11,PIT4R,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
 • sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych,
 • sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych RMUA,
 • obsługa przekazu elektronicznego związanego z korespondencja z ZUS,
 • reprezentowanie Klientów przez ZUS,
 • przygotowanie informacji o zobowiązaniach wobec ZUS.

Ponadto oferujemy

 • szybkie i profesjonalne rozlicznie dochodów polskich i zagranicznych,
 • sporządzanie dokumentacji i rozliczeń z PFRON,
 • pomoc w załatwianiu formalności związanych z założeniem firmy, doradztwo w wyborze formy podatkowania,
 • pomoc w rejestracji działalności gospodarczej w urzędzie gminy, miasta Urzędzie Skarbowym i ZUS
 • Pomoc osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej w wypełnianiu wniosków PCC, VZM- (zwrot VAT na wydatki mieszkaniowe), NIP, PIT,
 • formularze zgłoszeniowe do projektów unijnych.